Kurscykel

HT 2020, sept-okt, halvfart. Ansvarig lärare: Paulina de los Reyes
HT 2020, sep-jan, Förberedande kurs i ekonomisk historia för doktorander. Ansvarig lärare: kontakta studierektor.
HT, 2020, nov, helfart. Quantitative methods. Ansvarig lärare: Mattias Lindgren.
VT 2021, jan-mar, ekonomisk teori, halvfart. Ansvarig lärare: Rodney Edvinsson
VT 2021, senvår, halvfart, Källkritik. Ansvarig lärare: Yvonne Svanström.
VT 2021 eller VT2022, Ekonomisk-historiska problemställningar. Ansvarig lärare: Klara Arnberg

Alla kurser är obligatoriska utom den förberedande kursen i ekonomisk historia som rekommenderas för doktorander som tidigare inte har en filkand och masterexamen i ekonomisk historia. Den förberedande kursen kan anpassas efter doktorandens förkunskaper. 


Kursplan Introduktionskurs, forskningsdesign. Forskarutbildningen, Ekonomisk historia 7,5 högskolepoäng (ECTS). 

1.    Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk på forskarutbildningen i Ekonomisk historia. 

2.    Lärandemål
De studerande ska tillgodogöra sig färdigheter och kunskaper i självständigt forskningsarbete. Efter kursen förväntas deltagarna kunna:
      •    Identifiera ett relevant forskningsproblem och formulera tillämplig frågeställning. Detta innefattar en grundläggande översikt över tidigare forskning på fältet
      •    Planera ett omfattande forskningsprojekt som ska leda fram till en doktorsavhandling
      •    Välja teoretiska ansatser samt metoder som är relevanta för frågeställningen samt identifiera och diskutera metodologiska problem kopplade till frågeställningen
      •    Preliminärt identifiera källmaterialet för forskningsprojektet
      •    Muntligt och skriftligt presentera en avhandlingsplan

3.    Kursens innehåll
Doktoranden ska i samarbete med handledare identifiera ett forskningsproblem och formulera en frågeställning som behandlas i doktorsavhandlingen samt planera denna forskning med avseende på teori, data och metod. Speciellt fokus ligger på forskningsdesign, dvs. hur frågeställningen i avhandlingen ska besvaras med hjälp av teoretiska resonemang, tidigare forskning och ny, egen forskning. Kursen avslutas med presentation av avhandlingsplanen i skriftlig och muntlig form.

4.    Undervisning och examination
Undervisning bedrivs genom seminarier där vetenskaps- och historieteoretiska och metodologiska texter diskuteras inom doktorandgruppen tillsammans med kursledare. Några seminarier behandlar exempel på avhandlingsdesign. Dessutom diskuteras utkast till avhandlingsplanen som var och en arbetar individuellt med tillsammans med sin(a) handledare. 
    Kursen examineras genom muntlig och skriftlig presentation av avhandlingsplanen som bör omfatta ca 15-20 sidor och innehålla bakgrund och motivering till forskningsuppgiften, teoretiska utgångspunkter, en kort grundläggande översikt av tidigare forskning på området, redogörelse för valda typer av data och metod samt en diskussion son visar hur upplägget gör det möjligt att genomföra forskningsuppgiften.

5.    Betyg
På forskarutbildningskurserna ges betygen godkänd eller underkänd.

6.    Förkunskapskrav
Endast studenter antagna till forskarutbildning i ekonomisk historia är behöriga att läsa kursen.

7.    Kurslitteratur
Litteraturen består av artiklar i urval av examinator samt introducerande delar av ett antal tidigare producerade doktorsavhandlingar i ämnet.

 

Kursplan för Källor och källkritik. Utbildning på forskarnivå, Ekonomisk historia, 7,5 högskolepoäng (ECTS)

1.    Allmänna uppgifter
Kursen ges inom ramen för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia och är en valbar metodkurs. Kursen ges på svenska eller engelska.

2.    Lärandemål
En introduktion till källkritiska principer och fördjupad kunskap om tillämpningen av dessa. Att ge grundläggande kunskap om olika typer av arkivbildare. 

3.    Kursens innehåll
Kursen behandlar de källkritiska principerna, samt diskuterar användning av källmaterial genom tillämpade texter. Material från överstatliga, statliga, organisatoriska samt individuella producenter används. Studiebesök vid arkiv i Stockholmsregionen.

4.    Undervisning och examination
Undervisning sker genom introducerande föreläsningar, samt seminarier där inlämningsuppgifter diskuteras. Kursen examineras muntligt genom aktivt seminariedeltagande, samt skriftligt genom återkommande individuella inlämningsuppgifter samt en större slutuppgift.

5.    Betyg
På kurser i utbildning på forskarnivå ges endast betygen godkänd eller underkänd.

6.    Förkunskapskrav
Kursen är öppen för studenter antagna till forskarutbildning i ekonomisk historia eller antagna till forskarutbildning i närliggande ämnen.

7.    Kurslitteratur
Bestäms av examinator/lärare

 

Kursplan - Doktorandkurs i ekonomisk teori för ekonomhistoriker 
PhD course in economic theory for economic historians

Högskolepoäng 7.5 ECTS credits 
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

1.    Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk på forskarutbildningen i Ekonomisk historia. 

2.    Lärandemål:
För godkänt resultat på kursen ska doktoranden kunna: 
-läsa och kritiskt granska forskning inom ekonomisk historia där nationalekonomisk teori används
-jämföra och kritiskt granska olika ekonomiska teorier och perspektiv som gör skilda antaganden
-tillämpa en ekonomisk modell eller teori på ett historiskt källmaterial 

3.    Kursens innehåll 
Målet med kursen är att doktoranden skall fördjupa sina kunskaper om och färdigheter i användning av ekonomisk teori på ekonomisk-historiska problemställningar. Då ekonomisk teori används i allt högre utsträckning inom ekonomisk historia är dessa kunskaper och färdigheter nödvändiga om doktoranden ska kunna förstå och bedöma vad som skrivs i bland annat internationella tidskrifter inom ekonomisk historia. Kursen behandlar både mainstream ekonomisk teori och heterodox ekonomisk teori.

4.    Undervisning 
Undervisningen består av seminarier och datorövningar samt egna självstudier. För närmare information se kursbeskrivning.

5.    Kunskapskontroll och examination 
a. Kursen examineras genom deltagande i seminariediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftliga eller muntliga prov, samt genom närvaro vid de obligatoriska seminarierna och datorövningarna. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen och (d) nedan. 
b. Betyget på kursen är antingen godkänd eller icke godkänd. 
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. 
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget godkänt på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Doktoranden kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompenserande uppgift. 

6.    Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till forskarutbildning. Grundläggande kunskaper i nationalekonomisk teori – om doktoranden inte har detta ges möjlighet på vid kursstart att inhämta dessa.

7.    Kurslitteratur

Ytterligare litteratur tillkommer.

Ph.D.-course: Key problems in economic history

The course is dedicated to give a broad overview over some of the key discussions and controversies among scholars in the field of economic history internationally in recent decades. The aim of the course is examine the research questions, methods, sources employed in the research, and how the key works studied have changed the research frontier in the field.
The course is divided into four broad themes within economic history: Agriculture/natural resources; Labour/demography, Capital/technology and Markets/institutions.

Practicalities
The course will be held in the form of two days of seminar discussions on two occasions, thus in total four days of seminars. Each seminar-day will be devoted to one of the four themes of the course. Students are expected to prepare in advance for each seminar by reading the course literature and writing papers on it.
Costs for accommodation and travel will be covered by the National Research School in Economic History for all Ph.D.-students from the four participating departments (talk to your local course representative about this). Ph.D.-students from other departments/universities are welcome to participate in the course, but must then cover their expenses themselves. The seminars will start at 9.00 in the morning on the Thursday, so Ph.D.-students from out of town (for each respective seminar) will have to plan for arriving on the Wednesday afternoon/night.

 

Kursplan - Doktorandkurs i kvantitativa metoder 

Högskolepoäng 7.5 ECTS credits 
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till forskarutbildning.

Kursens innehåll 
Målet med kursen är att doktoranden skall fördjupa sina kunskaper om och färdigheter i statistiska metoder. Då kvantitativa metoder används i allt högre utsträckning inom internationell samhällsvetenskaplig forskning, är dessa kunskaper och färdigheter nödvändiga om doktoranden ska kunna förstå och bedöma vad som skrivs i bland annat internationella tidskrifter. Kursen introducerar också doktoranden till att självständigt utföra statistiska analyser i statistisk programvara samt till övningar i att presentera resultat från kvantitativa analyser i skriftlig form.

Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
-läsa och kritiskt granska forskning inom ekonomisk historia och internationella relationer där kvantitativa metoder används
-formulera statistiska modeller och göra hypotesprövningar
-lösa grundläggande problem med hjälp av sannolikhetsteori, korrelation, enkel och multipel regression, dummy variabler samt icke-linjär regression 
-genomföra dataanalyser av källmaterial med hjälp av statistisk programvara samt presentera resultaten inom ramen för sitt avhandlingsskrivande

Undervisning 
Undervisningen består av seminarier och datorövningar samt egna självstudier. För närmare information se kursbeskrivning.

Kunskapskontroll och examination 
a. Kursen examineras genom deltagande i seminariediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftliga eller muntliga prov, samt genom närvaro vid de obligatoriska seminarierna och datorövningarna. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen och (d) nedan. 
b. Betyget på kursen är antingen godkänd eller icke godkänd. 
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. 
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget godkänt på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Doktoranden kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompenserande uppgift. 


Quantitative methods – Relaxing the assumptions of the classical linear regression model

Higher Education 7.5 credits
Department of Economic History and International Relations, Stockholm University
The course can also be taken as 2.5 credit points or 15 credit points variants.

Course content
The course presupposes knowledge about quantitative methods from Quantitative Methods 7.5 credits, Department of Economic History and International Relations, or equivalent, i.e. basic knowledge about descriptive statistics and regression analysis. The aim of the course is that the student should deepen his/her knowledge of and skills in regression analysis where the assumptions of the classical linear regression model are relaxed or expanded, focusing on for example multicolinearity, heteroscedasticity, autocorrelation, time series analysis, panel regression and instrumental regression. 
The course can be taken as the mandatory course in quantitative methods for economic historians.

Expected learning outcomes
For approved results on the course, the doctoral student must be able to:
- read and critically review research where more advanced econometric analysis is used
- formulate models and make hypothesis tests using regression analysis where the classical assumptions of OLS do not hold
- demonstrate awareness of various ethical aspects of research and development

Course literature
• Gujarati, Damodar, 2012, Econometrics by Example, Palgrave Mcmillan.
• Additional literature may be added

 

Kursplan - Förberedande kurs i ekonomisk historia för doktorander

Högskolepoäng 7.5 eller 15 ECTS credits.
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till forskarutbildningen i ekonomisk historia. Kursen vänder sig främst till forskarstuderande som antagits från andra ämnen än ekonomisk historia, och rekommenderas enligt den allmänns studieplanen.

Kursens innehåll 
Målet med kursen är att doktoranden skall fördjupa sina kunskaper om ekonomisk historia och de teorier och metoder som används inom ämnet.

Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska doktoranden kunna: 
-visa kunskaper om världens och Sveriges ekonomiska historia
-använda teorier och metoder som används inom ekonomisk historia för att analysera historiska skeenden

Undervisning 
Undervisningen består främst av egna självstudier och enstaka seminarier beroende på antal deltagare på kursen. För närmare information se kursbeskrivning.

Kunskapskontroll och examination 
a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och skriftligt eller muntligt prov. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen och (d) nedan. 
b. Betyget på kursen är antingen godkänd eller icke godkänd. 
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. 
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget godkänt på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro på seminarier.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen anpassas efter de kunskaper som doktoranden behöver för att fortsätta sina studier i ekonomisk historia. För 15 hp varianten ska doktoranden läsa bla följande böcker, vilket kan bytas ut mot motsvarande, medan det för 7,5 hp varianten görs ett urval bland dessa:

Världens ekonomiska historia (2,5 hp)
Baten, Joerg (2016), A History of the Global Economy: 1500 to the present”, Cambridge: Cambridge University Press
Broadberry, Stephen och Kevin H. O'Rourke (red.) (2010), The Cambridge Economic History of Modern Europe, Volume 1-2, Cambridge University Press. Urval.

Sveriges ekonomisk historia (2,5 hp)
Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, Studentlitteratur: Lund 2016.

Nationalekonomisk teori (2,5 hp)
Eklund, Klas, Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin, 14e uppl, Lund 2017 

Ekonomisk teori och historia (2,5 hp)
Backhouse, Roger (2002). The Penguin history of economics. London: Penguin. 369 s. 
Rawski, Thomas, Economics and the Historian, University of Californa Press, 2016.

Kvantitativa metoder (2,5 hp)
Findlay, Charles H & Thomas, Mark, Making History Count: A Primer in Quantitative Methods for Historians, Cambridge, Cambridge University Press. Urval

Kvalitativa metoder (2,5 hp)
Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red), Metod: Guide för historiska studier, Lund 2018, Studentlitteratur. Urval.