Utbildningen på forskarnivå i ekonomisk historia är så upplagd att studierna normalt kräver fyra år för heltidsstuderande. Det förutsätts att doktoranden har de förkunskaper som krävs och utnyttjar undervisningen effektivt. Utbildningen till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel och en avhandlingsdel. Kursdelen omfattar 75 högskolepoäng och avhandlingsdelen 165 högskolepoäng. Utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia som avslutas med licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng. Kursdelen omfattar 60 högskolepoäng och licentiatuppsatsen likaså 60 högskolepoäng.

Undervisning på de obligatoriska kurserna som ingår i utbildningen på forskarnivå (se punkt 7 nedan) ges så vitt möjligt är en gång per två år. 

Utbildningstiden får förlängas endast om det finns särskilda skäl för det, såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.
 

Individuell studieplan

Vid studiernas början skall den studerande tillsammans med handledaren upprätta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, en beskrivning av de åtaganden som doktoranden och institutionen har under utbildningstiden samt vad som i övrigt behövs för att utbildningen skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Till studieplanen fogas en finansieringsplan som anger hur studierna år för år skall finansieras fram till examen. Mall för individuell studieplan finns att ladda ned från samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida: http://www.su.se/humanvet. Doktoranden skall i samråd med handledare revidera den individuella studieplanen en gång per termin. 

Den individuella studieplanen följs upp minst en gång varje år på ett sådant sätt att det tydligt framgår hur utbildningen fortgår. Doktorand, handledare och prefekt skall skriftligen intyga att de tagit del av studieplanens uppföljning. Studieplanen fastställs av fakultetsnämnden efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Närmare anvisningar rörande den individuella studieplanen ges i Högskoleförordningens 6 kapitel samt i riktlinjer utfärdade av samhällsvetenskapliga fakulteten. 
 

Handledning och andra resurser

För varje doktorand som antas skall utses minst två handledare, varav en skall utses till huvudhandledare. Minst en av handledarna skall ha genomgått handledarutbildning. Den som utses till huvudhandledare ska vara anställd vid institutionen, eller om institutionsstyrelsen särskilt beslutar om det, vid annan institution eller institut inom fakulteten. Om inte huvudhandledaren är anställd vid institutionen ska någon övrig handledare vara det. Samtliga handledare ska inneha doktorsexamen och inneha lägst docentkompetens.

Handledaren skall ge doktoranden råd och anvisningar om studiernas uppläggning, val av område för avhandlingen samt arbetsgång och genomförande av avhandlingsarbetet. Den studerande skall genom regelbundna kontakter hålla handledaren underrättad om arbetets fortskridande och inhämta råd om den vidare uppläggningen. Handledaren bör uppmuntra doktoranden att presentera sin forskning i nationella och internationella vetenskapliga sammanhang.
Beslut om handledare kan ändras av prefekten på begäran av doktorand eller av andra skäl.

Doktoranden har rätt till handledning och andra resurser för utbildningen under den tid som kan anses behövas för den föreskrivna utbildningen om 240 högskolepoäng, om inte rektor efter fakultetsnämndens beredning med stöd av Högskoleförordningen 6 kap 30 § och universitets lokala regelverk beslutar något annat.

Studie- och yrkesorientering är ett integrerat moment i utbildningen på forskarnivå.

Information om utbildningens uppläggning och yrkesorientering ges även skriftligt, samt av studierektor för utbildningen på forskarnivå.


Kurser och examination

Kursdelen i utbildningen på forskarnivå i ekonomisk historia till doktorsexamen omfattar 75 högskolepoäng. Examinationsformer för respektive kurs ska framgå i individuell studieplan.

Obligatoriska kurser (samtliga ges på forskarnivå) är:    
1.    Introduktionskurs, forskningsdesign 7,5 hp
2.    Ekonomisk-historiska problemställningar 7,5 hp
3.    Ekonomisk teori för ekonomisk historia 7,5 hp
4.    Kvantitativ metod 7,5 hp
5.    Kvalitativ metod 7,5 hp

Alla obligatoriska kurser förutsätter förkunskaper motsvarande utbildning i ekonomisk historia upp till avancerad nivå.

 

Valfria kurser:

Kurser vid den egna institutionen eller annan institution, vilka godkänts av handledare och institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå, 37,5 högskolepoäng. 

För doktorander som inte har kunskaper som motsvarar utbildning i ekonomisk historia upp till avancerad nivå rekommenderas att det bland de valfria kurserna ska ingå en förberedande kurs i ekonomisk historia motsvarande 7,5 eller 15 hp. Denna kurs erbjuds på institutionen som en läskurs. Innehållet bestäms av vilka förkunskaper som doktoranden saknar.

Utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia som avslutas med licentiatexamen innefattar kurser om 60 högskolepoäng, vilka fördelas så att 30 högskolepoäng utgörs av obligatoriska kurser (kursen a ovan samt tre av kurserna b-e ovan) och 30 högskolepoäng av valfria kurser.

Doktorand får efter medgivande från handledare och studierektor för utbildning på forskarnivå byta obligatorisk kurs mot motsvarande kurs hämtad från ekonomisk-historisk utbildning på forskarnivå på annan ort eller annat ämnesområde.

Varje kurs inom utbildningen på forskarnivå examineras genom skriftligt eller muntligt prov. Proven bedöms med något av betygen godkänd eller underkänd. Betygen ska bestämmas av en utsedd lärare (examinator) enligt delegationsordning. Examinator ska ha lägst docentkompetens. 


Tillgodoräknande

Doktorand som vid annan högskoleenhet, har godkänts på kurs som ingår i utbildning på forskarnivå, har rätt att tillgodoräkna sig denna efter överenskommelse med handledare och institutionsstyrelsen. Institutionsstyrelsen kan delegera godkännanderätten till handledare och studierektor för utbildning på forskarnivå. Detsamma gäller kurser på forskarnivå som ges av samhällsvetenskaplig fakultet eller andra fakulteter vid Stockholms universitet. Kurser på avancerad nivå kan även tillgodoräknas, men endast om de inte är behörighetsgrundande. Sådana kurser kan även ersätta annars obligatoriska kurser.


Övriga obligatoriska moment

Doktorand ska delta i universitetets introduktionsdag för doktorander.

Doktorand ska regelbundet och aktivt delta i institutionens högre seminarium. Med aktivt deltagande avses att doktoranden deltar i diskussioner och lägger fram egna avhandlingsavsnitt samt fullgör anvisade uppgifter.

Avhandlingsmanuskripten skall läggas fram vid ett eller flera forskningsseminarier och genomgå extern granskning genom institutionens försorg.

Doktoranden förväntas även, om inte särskilda skäl föreligger, bidra till och delta i institutionens gemensamma verksamheter.


Doktorsavhandling och disputation

Avhandlingen skall dokumentera doktorandens förmåga till vetenskaplig metodik och redovisning samt skicklighet att självständigt behandla ett begränsat vetenskapligt problem. Ordet ”självständigt” skall i detta sammanhang icke förstås så att handledning och möjlighet till lagarbete försvåras.

Doktorsavhandlingen skall utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en sammanfattning av ett antal vetenskapliga uppsatser som doktoranden författat (sammanläggningsavhandling).

Monografiavhandlingen, eller i förekommande fall de vetenskapliga uppsatserna, skall ha sådan kvalitet att den/de uppfyller rimligt ställda krav för att antas till publicering i ett vetenskapligt forum med extern granskning.
Avhandlingar och uppsatser inom sammanläggningsavhandlingar som författas av flera personer kan tillgodoräknas i licentiat- eller doktorsexamen enbart om det går att särskilja författarnas insatser. Sammanfattningen (”kappan”) i en sammanläggningsavhandling kan inte vara samförfattad.

Ämnet för avhandlingen och avhandlingens språk bestäms av doktoranden tillsammans med handledarna. Till varje avhandling skall fogas ett kortfattat engelskspråkigt referat (abstract). Skrivs avhandlingen på svenska, ska den ha sammanfattning på engelska, skrivs den på engelska ska den ha sammanfattning på svenska. Skrivs den på annat språk ska den ha sammanfattning både på engelska och svenska. 

Avhandlingsmanuskripten skall läggas fram vid ett eller flera forskningsseminarier och genomgå extern granskning genom institutionens försorg. Anslag av statsmedel till tryckning av doktorsavhandling utgår enligt av fakultetsnämnden bestämda regler.

Detta gäller, i tillämpliga delar, även licentiatuppsatser.

Studierna avslutas med att doktoranden försvarar en avhandling vid offentlig disputation. Bestämmelser för detta finns i högskoleförordningens 6 kapitel, i föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet (www.su.se/regelboken/bok-2/forskarutbildning-och-forskning) samt i riktlinjer rörande disputationer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten anvisningar utfärdade av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden (www.samfak.su.se). Avhandlingen bedöms efter disputation med betyget godkänd eller underkänd.


Licentiatuppsats och licentiatseminarium

Licentiatuppsatsen skall vid ett offentligt seminarium som äger rum på terminstid granskas av en opponent med lägst doktorsexamen som har goda kunskaper om för uppsatsen väsentliga ämnesområden och metoder. Uppsatsen skall ha funnits tillgänglig på institutionen och universitetsbiblioteket minst två terminsveckor innan seminariet äger rum. Meddelande om att uppsatsen skall behandlas skall sändas till övriga institutioner i samma ämne vid landets universitet och högskolor. 

Betyg på den licentiatuppsatsen bestäms av en examinator som är professor i ämnet eller av en betygsnämnd bestående av tre lärare, varav minst en professor i ämnet. Övriga ledamöter skall ha lägst doktorskompetens. Opponent och examinator eller eventuell betygsnämnd utses av institutionsstyrelsen. 

Som betyg på kurser och uppsats används något av uttrycken underkänd och godkänd. Betyg på uppsatsen skall anmälas till fakultetsnämnden. 

I övrigt gäller i tillämpliga delar samma bestämmelser för licentiatexamen som för utbildningen på forskarnivå i stort. Se www.samfak.su.se